(Orginele tekst van Reglement 1932)

 

De maatschappij werd gesticht te Lembeek gehucht "Congo" , den 1e April 1932 onder de benaming van "Soldaten Club Congo".

 

Doel

Art.1. De Maatschappij heeft tot doel de Paasfeesten te vierendoor er deel aan te nemen in soldatentenue. De keus van de tenue hangt af van het bestuur.

 

Art.2. De feestelijkheden worden door het bestuur afgekondigd. De leden zijn er aan gehouden zich goed te gedragen gedurende de uitstappen. Wie zich plichtig maakt aan dronkenschap, ongehoorzaamheid en alle soortelijke gevallen wordt onmiddelijk uit de maatschappij gezet zonder recht te hebben op vergoeding.

 

Art.3. De bijdragen der leden zijn vastgesteld volgens de noodwendigheden van de maatschappij. Zij bestaan uit gewoon leden "soldaten" en eereleden. Zijn eereleden; Diegene die door kunne geldelijke giften aan de welvaart van de maatschappij medewerken of merkwaardige diensten bewijzen of bewezen hebben.

 

Art.4. De Maatschappij wordt bestuurt door eenen raad gekozen onder de werkelijke leden te weten; een voorzitter, een geheimschrijver, een schatbewaarder, een vaandeldrager, een kommandant, twee kommissarissen.

 

Art.5. De leden moeten zorg dragen voor hunnen tenue. Wie door zijne nalatigheid of slordigheid de oorzaak weze dat zijnen tenue in slechten staat terug komt, wordt hij veroordeeld tot de kosten, gerekend buiten zijne bijdragen.

 

Art.6. Elk lid die 3 maanden achteruit is met zijne bijdragen wordt aanzien als ontslaggever. In geen geval kan een ontslaggevend lid het gestorte geld terug bekomen.

 

Art.7. De Maatschappij kan niet ontbonden worden zolang zij 10 leden telt. In geval van onthouding wordt het aktief verdeeld onder overblijvende leden. Het vaandel, de archieven en andere roerende goederen, het geld uitgezonderd, blijven in bewaring bij de voorzitter.

 

Art.8. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de ongevallen welke zich zouden kunnen voordoen tijdens de sorties of feestelijkheden. Art.8 bis De klaroenen en andere muziektuigen zijn onderworpen aan een speciaal reglement.

 

Art.9. Al de gevallen door dit reglement niet voorzien zullen onderzocht worden door het bestuur dat de macht heeft te beslissen.

 

 

Het toemalig bestuur

 

+ Alfons Vogeleer - +Alexander Marcelis - +Joseph Leroy - +Joseph Aerts

+Alfons Vantieghem - +Edmonds Dubois - +A. Nerinckx

 

Gezien in zitting v/h Schepen College van 8 Oogst 1932

De Burgemeester

<   Volg ons ook op onze andere kanalen  >

Koninklijke Soldatenclub Congo Lembeek vzw - wedesign jD - ©